Oferta

Oddając swoje dziecko pod naszą opiekę, macie Państwo pewność, iż jest ono pod każdym względem bezpieczne.

 • Realizujemy program „Stop agresji”.
 • Zapewniamy opiekę klas 0 od godz. 6:30-17:00.
 • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się rano, w dwóch osobnych salach, odpowiednio wyposażonych.
 • Atutem naszej szkoły jest wydzielone piętro dla klas 0-III , w którym dzieci czują się pewnie z dala od szkolnego zgiełku. Pracują zgodnie z własnym rytmem pod stałą kontrolą i opieką doświadczonych nauczycieli.
 • Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący wszystkich uczestników.
 • Zapewniamy optymalne przygotowanie dzieci, zgodne z edukacyjnymi standardami.
 • Nikt się u nas nie nudzi, panuje miła i serdeczna atmosfera.
 • Dbamy o rozwój fizyczny, do dyspozycji mamy zagospodarowany plac zabaw na boisku szkolnym.

Nasza „zerówka” bierze czynny udział w organizowanych na terenie szkoły:

 • spotkaniach z policjantem, z paniami z „Klubu siedmiu kolorów”, aktorami radiowymi,
 • balach karnawałowych,
 • apelach,
 • inscenizacjach teatralnych,
 • koncertach,
 • festynach,
 • konkursach plastycznych i recytatorskich.

Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym, mając na uwadze poszerzanie horyzontów naszych dzieci poprzez:

 • program „Przyjaciele Zippiego”,
 • udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych,
 • wizyty w miejscach użyteczności publicznej,
 • zwiedzanie Starówki i jej zabytków,
 • wyjazdy do ZOO,
 • wyjścia do kina, Teatru Miniatura.

Na szczególną uwagę zasługują zajęcia dodatkowe, z których korzystają nasi podopieczni:

 • odpłatne zajęcia zespołu tanecznego „GABI”,
 • cykliczne spotkania muzyczne z „ Bajnutkiem”.

Szkoła gwarantuje bezpłatne zajęcia:

 • gimnastyki korekcyjnej,
 • terapii logopedycznej,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • ćwiczenia kinezjologiczne,
 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu,
 • języka niemieckiego,
 • języka angielskiego.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która we własnym zakresie przeprowadza w naszych zerówkach:

 • badania w kierunku ryzyka dysleksji,
 • przeprowadzamy diagnozę okresową w oparciu o wystandaryzowane arkusze obserwacji, na podstawie powyższych badań rodzice uzyskują kompleksowy obraz dojrzałości szkolnej dziecka.

Zaufaj naszej kompetencji i doświadczeniu – a Twoje dziecko będzie szczęśliwe!

zerowki1zerowkizerowki2

zerowki3zerowki4zerowki5

Nauka języków obcych:
W ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim od wielu lat realizujemy projekty edukacyjne w języku angielskim i niemieckim („Witamy na pokładzie Sołdka”, „Gdańsk – miasto morza i marzeń”) rozwijające umiejętności językowe naszych uczniów i poszerzające ich wiedzę o rodzinnym mieście.

pdf Projekty muzealne w nauczaniu języków obcych
Informatyka:
Szkoła dysponuje pracownią komputerową wyposażoną dzięki wsparciu EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

Działania opiekuńcze dla dzieci z rodzin ubogich i napotykających na trudności w nauce:

 • Obiady ze środków szkoły dla dzieci, które nie otrzymują pomocy z MOPS-u* (rodzina nie kwalifikuje się, przekraczając dochody przewidziane w przepisach MOPS-u).
 • Świetlica profilaktyczna: dzieci otrzymują podwieczorek, wyjścia na basen, U-7, wycieczki.
 • Zbiórka odzieży, obuwia, przyborów szkolnych i przekazywanie ich dzieciom, które wymagają pomocy.
 • Zakup nowej odzieży, butów, przyborów szkolnych z pieniędzy przekazywanych przez sponsorów.
 • TPD** prowadzi zbiórkę używanych podręczników podręczników i kupuje nowe dla poszczególnych uczniów.
 • TPD finansuje obiady, pobyt dzieci na zimowisku, półkoloniach (wakacje). Pieniądze pochodzą ze składek i od sponsorów.

Dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, przewidziane są zajęcia wyrównawcze od kl. I-VI – terapia pedagogiczna rodziców oraz logoterapia (wymagana jest pisemna zgoda rodziców).

Istnieje możliwość kierowania uczniów na terapię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Szkoła finansuje ze swoich środków wyjścia dzieci do kina lub teatru.

* MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
** TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Dodatkowe programy edukacyjne:

 • program profilaktyczno – wychowawczy „Stop agresji” autorstwa Ewy Lis i Barbary Serafin,
 • program profilaktyczno – wychowawczy dla uczniów kl. I-III autorstwa S. Szostaka i A. Tabaki „Porozmawiajmy o agresji”,
 • program wspomagający naukę ortografii „Kolorowa ortografia”,
 • program promocji zdrowia psychicznego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – „Przyjaciele Zippiego” (klasy zerowe),
 • program „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • program „Twórcze i kreatywne myślenie”,
 • program „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” (klasy I-III)
 • „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”

pdf

Edukacja morska

Nauczyciele sprawujący opiekę wychowawczo-dydaktyczną: Elżbieta Hincke, Marzena Kołwzan, Małgorzata Kułakowska, Barbara Serafin, Małgorzata Ucal, Alina Wrzesińska.

Pomoc dzieciom z dysleksją:
Terapia pedagogiczna, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, zajęcia wyrównawcze, udział w akcji „Czytamy razem” (wolontariat). Udział w programie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

Bezpieczeństwo:
Drzwi wejściowe są zamknięte i otwierane na dzwonek. Osoby wchodzące są kontrolowane. Szkoła realizuje program „Stop przemocy”. Uczestnictwo w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.

Świetlica przedszkolna:
Nauczyciele sprawujący opiekę wychowawczo-dydaktyczną:
Elżbieta Hincke, Marzena Kołwzan, Alina Wrzesińska.

Dzieci uczęszczające do świetlicy przedszkolnej uczestniczą w zajęciach, których celem jest:

W zakresie aktywności społecznej:
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych
w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi
tworzenie więzi koleżeńskich, integracja z grupą,
przezwyciężanie nieśmiałości,
kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
rozwijanie samodzielności.

W zakresie aktywności poznawczej:
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,
kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się, swobodnego wyrażania myśli i stanów emocjonalnych,
poznawanie literatury dziecięcej,
ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające percepcję wzrokową, słuchową,
rozwijanie sprawności manualnej ( motoryka mała i duża).

W zakresie aktywności artystycznej:
rozwijanie wyobraźni, ekspresji i talentów plastycznych,
swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę
na instrumentach perkusyjnych.

W zakresie aktywności ruchowej:
aktywne uczestnictwo w zabawach, grach, zajęciach ruchowych zarówno na świeżym powietrzu jak i w przygotowanych do tych celów specjalnych pomieszczeniach,
przestrzeganie zasad obowiązujących w zabawach,
poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie ich,
rozwijanie zdrowej rywalizacji,
rozwijanie orientacji.

Świetlica „Wysepka” dla klas I – III czynna od 6:30 – 17:00.
Celem świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom przed i po lekcjach. W związku z tym organizowane są zajęcia odpowiadające potrzebom psychoedukacyjnym uczniów.

W ramach tych zajęć w grupie:

 • Rozwijamy zdolności i zainteresowania poprzez odpowiedni dobór form i tematów zajęć.
 • Stwarzamy warunki do zabawy.
 • Organizujemy pomoc w nauce, tworzymy warunki do nauki własnej, pracujemy z uczniami mającymi trudności w nauce.
 • Organizujemy gry i zabawy ruchowe w sali świetlicowej, w sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu.
 • Kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania się w szkole i w domu.
 • Rozwijamy u wychowanków aktywność i samodzielność oraz poczucie estetyki i wrażliwość na piękno.
 • Kształtujemy właściwe postawy moralne.
 • Wyrabiamy właściwe nawyki prozdrowotne, wdrażamy do przestrzegania zasad higieny.
 • Kształtujemy umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.
 • Wdrażamy do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rozbudzamy zainteresowania czytelnicze.
 • Kształtujemy postawy proekologiczne.
 • Współpracujemy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i logopedą.